Balandžio 1 ir 2 dienomis – parapijos gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.

Raginame tikinčiuosius tomis dienomis atlikti Velykinę išpažintį, bus pakviestų kunigų.

Balandžio 7 d. pirmas mėn. penktadienis 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

Balandžio 9 d. – Verbų sekmadienis. 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios, bus 
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Mišių metu bus šventinamos verbos.

Balandžio 9 -17 d. maldų aštuondienis meldžiant Garbingajai Dievo Tarnaitei Marijai Kazimierai Kaupaitei paskelbimo Palaimintąją.

Balandžio 13 d. – Didysis Ketvirtadienis. 

 • 19.00 val. - Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios.

Balandžio 14 d. – Didysis Penktadienis. 

 • 19.00 val. - Kristaus kančios pamaldos.

Balandžio 15 d. – Didysis Šeštadienis. Ugnies ir vandens šventinimas, Krikšto pažadų atnaujinimas (turėkite žvakę). 

 • 18.00 val. - Velykų vigilijos – Velyknakčio apeigos

Balandžio 16 d. – Kristaus Prisikėlimo iškilmė – Velykos.

 • Prisikėlimo Šv. Mišios ir procesija – 8 val. ir 11.30 val.
  Kviečiame parapijiečius įsijungti į šventinę Velykų ryto procesiją.

Balandžio 17 d. – II–oji Velykų diena. 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios. Marijos Kazimieros Kaupaitės 77 mirties metinių minėjimas.

Balandžio 23 d. – Atvelykis. Dievo Gailestingumo šventė

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Balandžio 25 d. (antradienis) – Šv. Morkaus minėjimas. 

 • Prieš 19.00 val. Šv. Mišias (18.40 val.) vyks maldavimų procesija prašant Dievą taikos, sveikatos ir gero derliaus.

Balandžio 30 d. – Pasaulinė gyvybės diena – sekmadienis, 

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Jotainių koplyčioje.