• lapkričio 15 d. (sekmadienis), 11.30 val. Šv. Mišių metu giedos Palėvenės Šv. Dominyko parapijos choras, vad. Gintautė Lauciutė.
  • lapkričio 22 d. (sekmadienis), KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ, šio sekmadienio rinkliava skiriama Kunigų seminarijų išlaikymui. Taip pat šį sekmadienį minime Šv. Ceciliją - muzikos globėjos dieną - 11.30 val. Šv. Mišių  metu melsimės už gyvus ir mirusius choristus, vargonininkus ir visus mylinčius muziką.
  • lapkričio 29 d. (sekmadinis) - prasideda Adventas. Rimties ir laukimo laikas, skirtas pasirengti Kalėdų šventei.
  • lankomi parapijiečiai. Laikas ir vietą yra skelbiami bažnyčios skelbimų lentoje ir sekmadinį Šv. Mišių metu.